Зөвлөгөө мэдээлэл

Зорилго нь: Зорилтот зах зээлэээс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хөгжилд шаардлагатай мэдээллийг авч боловсруулах үйл ажиллагаа юм.Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг дунд үйлдвэрийн  үйл ажиллагаатай танилцаж судалгаа авч, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, нэгдсэн бүртгэлийг мэдээллийн санд оруулан байнгын эргэх холбоо үүсгэн, шаардлагтай мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь өгөх.