ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДҮРЭМ ЖУРАМ

2018/05/19

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДҮРЭМ ЖУРАМ

 

Хууль тогтоомж

 

1.    Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль

2.    Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

3.    Компанийн тухай хууль

4.    Хоршооны тухай хууль

5.    Нөхөрлөлийн тухай хууль

6.    Гаалийн тухай хууль

7.    Иргэний тухай хууль

8.    Инновацийн тухай хууль

9.    Зээлийн батлан даалтын тухай хууль

10.Хөдөлмөрийн тухай хууль

11.Патентийн тухай хууль

12.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай\

13.Хилийн боомтын тухай хууль

 

Тогтоол, журам, хөтөлбөр

 

1.    Засгийн газрын 2014 оны 278 дугаар тогтоол

“Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр” /2014-2016/

2.    Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоол

“Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”

3.    Улсын их хурлын 27 дугаар тогтоол

“Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

4.    Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 2014 оны 89-р тогтоол

“Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан”-г байгуулж журам батлах тухай

 

Дүрэм журам, заавар

 

1.    НЗДТГ-н /Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар баталсан журам/

баталсан журам Нийслэлийн хэмжээнд “Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих тухай” 2014.05.30 А/450

2.    НЗДТГ-н баталсан журам  “Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр” 2014.05.30 А/451

3.    Гаалийн ерөнхий газрын даргын  тушаалаар “барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулах системд үндэслэн гадаад худалдааны барааны ангилалын жагсаалт, үндэсний кодыг шинэчлэн батлах тухай” 2011.11.18 567 дугаар тушаал

 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВИЙН БАРИМТАЛДАГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ

 

Хууль тогтоомж

 

1.    Монгол улсын үндсэн хууль

2.    Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль

3.    Хөдөлмөрийн тухай хууль

4.    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

5.    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

6.    Архивын тухай хууль

7.    Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль

8.    Төрийн албаны тухай хууль

9.    Төсвийн тухай хууль

10.Авилгын эсрэг хууль

11.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

 

Тогтоол, журам, хөтөлбөр

 

1.    НИТХ-н 2014 оны 89-р тогтоол

2.    Засгийн газрын тогтоол №278    2014 он /ЖДҮ-г дэмжих  хөтөлбөр/

3.    Засгийн газрын тогтоол №120    / МУ-н засгин газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

4.    Засгийн газрын 2009 оны №299 тогтоол / Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр 2009-2016он/

5.    Засгийн газрын №66 тогтоол / жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай/

6.    Засгийн газрын №405 тогтоол

“Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”

7.    Засгийн газрын №384 тогтоол 2014.12.15

“Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агууллага, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”

8.    НИТХ-н 2014.05.05 66 тогтоол

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам

9.    НЗДТГ-н 2014 он 19/24 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх тухай

10.НИТХ-н 2015.01.29 23/01 тогтоол “Авилгын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөө батлах тухай”

11.НИТХ-г 18/21 тогтоол 2014.07.04 Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирлагын бүтэц үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хөтөлбөр”

12.НИТХ-н 26/08

“Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги баримт бичиг” батлах тухай

13.НИТХ-н 220-р тогтоол

“Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал, урамшуулал олгох журам”

14.Засгийн газрын №82 тогтоол

“Зун цагийн тоололд шилжүүлэх тухай

15.Нийслэлийн засаг даргын  №72 2013.03.02

“Стратегийн хүнсийг экспортлох зөвшөөрөл олгох тухай”

16.Нийслэлийн засаг даргын  2013.12.14 №411

Мэдээллийн илтод байдлыг хангах нийтлэг журам батлах тухай

17.Нийслэлийн засаг даргын 2015.03.06    А/172

“Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага, хадгалалтын гормыг тогтоож мөрдүүлэх журам”

18.Нийслэлийн засаг даргын 2015.03.06    А/177

“Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журам”

19.Нийслэлийн засаг даргын 2015.05.15    А/483

“Нийслэлийн нутгын захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх богино, дунд хугацааны болон дипломны дараах сургалтанд хамруулах тухай”

20.“Ил тод байдлыг бүрдүүлэх зорилгоор байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт” 2009 оны 143-р тогтоол

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДҮРЭМ ЖУРАМ  
Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Facebook